DÉSI FRIGYES
(Budapest, 1912. január 12. – Budapest, 1978. április 26)

Apja Docskál Lipót (1881), anyja Bíró Mária (1889) házasságából született egyetlen gyermek. Középiskolai tanulmányait az Eötvös József gimnáziumban végezte. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika-fizika tanári szakot végzett 1929-1933 között, kiváló eredménnyel. 1934. szeptember 26-án avatták képesített, okleveles középiskolai tanárrá. 1934. október 1. és 1935 október 1. között Tolnán katonai szolgálatot teljesített és mint karpaszományos őrmester szerelt le. 1935. május 10-én kapta kézhez névmagyarosítási kérésének végzését, neve Docskálról Désire változott. A katonai szolgálata után dolgozott a Tudományegyetem pedagógiai tanszékén, majd az Ármentesítő Társulatok Nyugdíjintézetében, végül 1937. június 15-én az OMFI alkalmazásába kerül. 1939. április 15-én a magyar királyi Légierő hivatásos állományába jelentkezett, Mátyásföldön és Budaörsön repülő időjelzői beosztásban teljesített szolgálatot. 1942. júniustól szeptemberig a keleti fronton volt szolgálatban, előtte Békési Margittal kötött házasságot, melyből egy leánygyermeke született, aki csecsemő korában meghalt. A frontszolgálat után Budaörsön időjelző századparancsnoki beosztásba került. 1944. október 28-án doktori szigorlatot tesz Steiner Lajos korábbi hathatós segítségével és közreműködésével, egyetemi doktori disszertációjának címe: A nedves hőmérséklet alkalmazása a zivatarelemzésben. 1945. január 18-án szovjet hadifogságba került, ahonnan 1947. októberben szabadult. A fogolytáborban antifasiszta aktivista funkciót vállalt. Hazatérésekor már meghalt kislánya és felesége is. 1947. október végén belép a Magyar Néphadseregbe időjelző tisztként. 1948. július 22-i dátummal a Magyar Dolgozók Pártjának tagja lett Mátyásföldön. 1949-ben a Repülő Időjelző Központ parancsnokának nevezték ki. 1950. december 15-én alezredesi rangban az OMI parancsnoka lett. 1951. február 19-én az MTA III. osztály titkára lett, március 15-én részt vett Párizsban az IMO utolsó és a WMO első kongresszusán. 1953. április 24-én a Minisztertanács Hivatala az OMI igazgatójának nevezte ki, szeptember 1-én egyetemi tanári kinevezést kap, előzőleg védés nélkül, egy dolgozat beadásával a fizikai tudományok kandidátusa címet kapja meg, ugyanezen évben kötött házasságot Proszwimmer Edittel, mely házasságból egy fia és ikerlányai születtek. 1956. november 4-én – a szovjet csapatok Budapest elleni támadása során – Tűzoltó utcai lakását találat érte, egyik kisleánya a kezei között halt meg. Ugyanezen év végén az MSZMP tagja lett, tagszervező munkát vállalt. 1957-ben az MSZMP kongresszusán küldött volt, 1958. november 16-án országgyűlési képviselővé választották, majd 1963. február 24-én ismét képviselő lett, egyben az Elnöki Tanács tagja is. 1966. december 1-én védés nélkül megkapta az MTA műszaki tudományok doktora fokozatot. Az OMI 1970-ben az OMFB elnökének felügyelete alatt új szervezetet, az Országos Meteorológiai Szolgálatot hozhatta létre, Dési elnöki címet kap. 1971. május 27-én lemond egyetemi tanári állásáról, 1974. március 27-vel saját kérésre nyugállományba vonul, házasságot köt Antal Margittal, ezután kezdi meg intenzív szépirodalmi tevékenységét. 1978-ban meghalt. Az MMT elnöke volt 1955-1959 és 1964-1973 közötti években. Steiner Lajos emlékérmet kapott 1951-ben és 1958-ban, a Társaság Nívódíját 1970-ben nyerte el. Szakirodalmi tevékenységének részletes listáját lásd, Simon Antal: Dési Frigyes, karrier a szocializmusban című OMSZ (2000) kiadványban.

Forrás:
Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja.
Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2004.
Dési Frigyes lányának, Dési Editnek kiegészítéseivel.

Vissza